NHPT triển khai thực hiện Phương án cơ cấu lại, định hướng hoạt động giai đoạn 2023-2027

Ngày 07/12/2023, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-NHPT về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án cơ cấu lại, định hướng hoạt động của NHPPT giai đoạn 2023-2027 (Kế hoạch).

Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế quản lý nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam hiện nay
Liên quan đến công tác quản lý nguồn vốn, NHPT đã đề xuất sửa đổi hoặc ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng, như: Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với NHPT (thay thế Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ),…(xem tiếp)

Hoạt động cho vay lại vốn ODA của NHPT

Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là thực hiện quản lý cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ theo ủy quyền của Bộ Tài chính. Qua hơn 23 năm thực hiện chức năng cho vay lại vốn nước ngoài, NHPT luôn giữ vai trò cơ quan cho vay lại ODA lớn nhất của Chính phủ tại Việt Nam... (Xem tiếp)

Huy động vốn của NHPT: Những điều đáng ghi nhận

Nguồn vốn là yếu tố đầu vào rất quan trọng, quyết định quy mô và hiệu quả hoạt động của bất kỳ một tổ chức tín dụng nào. Điều đáng nói là trong tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng thì vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng rất nhỏ, trong khi vốn được tạo lập thông qua việc huy động từ khách hàng và các đối tác khác trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ lại chiếm phần lớn... (Xem tiếp)

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là một mắt xích trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Việc nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ sở quan trọng để vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Ngày 22/5/2023, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã có Công văn số 707-CV/ĐU đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị gửi các tác phẩm, bài viết tham gia dự thi Giải Búa liềm vàng cấp Trung ương và cấp Đảng ủy Khối DNTW.

Khách online:2453
Lượt truy cập: 56016988